วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

Chinese GirlThis  adorable  chinese  doll

She  is  miniature  crochet doll

She  tall  1.2  inch   (3  cm.)
for  Dollhouse  Miniature  or  gift  for  Chinese  New  Year